Sunday, 31 March 2013

Brunei Darussalam.....


بسم الله الرحمن الرحيم


Entri pada kali ini akan membincangkan sebuah negara iaitu BRUNEI DARUSSALAM.

Sejarah awal Brunei Darussalam.


Dari abad ke-14 hingga abad ke-16 Brunei Darussalam adalah ibu kepada kesultanan yang berkuasa tersebar hingga ke Sabah, Sarawak, dan Phillipine dibawah bayu. Oleh yang demikian, Sultan sekarang mewakili salah satu pemerintahan dinasti tertua di dunia yang masih berterusan. Pada abad ke-19, empire Brunei Darussalam pernah ditolak jauh dengan peperangan, rompakan dan penjejahan berleluasa oleh kuasa bangsa Europe.

Pada tahun 1847, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan ketika itu membuat satu perjanjian treaty dengan Great Britain dan pada tahun 1988 Brunei Darussalam dengan rasminya dibawah perlindungan British. Pada tahun 1906, sistem ‘Residential’ pertama kalinya telah ditubuhkan di Brunei Darussalam. Soeorang British residen telah dicalonkan sebagai wakil kerajaan British untuk menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua segi hal kecuali adat melayu, tradisi dan agama Islam.

Perjanjian 1959 telah mencatatkan perlembagaan yang memberikan Brunei Darussalam hak pemerintahan kerajaan bagi hal-ehwal dalaman sendiri. Pada tahun 1971, perjanjian tersebut telah diubah dan disemak untuk menegaskan sepenuh kemerdekaan bagi hal-ehwal dalaman kecuali pertahanan dan hal-ehwal luar negeri.

Pada tahun 1967, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien telah menurunkan takhta kepada anakanda Pengiran Muda Mahkota Hassanal Bolkiah. Pada 1hb Januari 1984, Brunei Darussalam telah memperolehi kembali sepenuh kemerdekaan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengambil alih pejabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dimana tertubuhnya satu kabinet dengan ahlinya sebanyak 6 orang.

Pada Oktober 1986, kabinet tersebut dibesarkan kepada 11 orang ahli, yang mana Baginda Sultan memegang jawatan menteri kewangan, menteri hal ehwal dalam negeri dan menteri pertahanan yang telah diambil alih daripada Al-Marhum Ayahanda Baginda Sultan sejak tahun 1984. Pada tahun 1988, satu perombakan dilakukan untuk pengangkatan timbalan menteri ke menteri dan penubuhan satu kementerian perindustrian dan sumber-sumber utama untuk memperkembangkan pembangunan negara

Bendera Kebangsaan Brunei Darussalam

Bendera Negara berbentuk segi empat, dimana ianya terbahagi kepada 4 komponen, 2 segi empat selari (parallelograms) dan 2 trapezium yang dibelah dengan parallelogram jarak 6.35 sentimeter kebawah di korner atas sebelah kiri hingga ke korner dibawah sebelah kanan dengan jarak jumlah yang sama.

Ukuran bendera 82 sentimeter ketinggian dengan 91.4 sentimeter lebar.

Parallelogram tersebut membahagikan bentuk empat segi itu seolah-olah menubuhkan 2 trapezium dengan ukuran yang sama dibawah dan diatas bendera tersebut, yang mana trapezium sebelah bawah dapat dilihat seperti trapezium sebelah atas dalam posisi sonsang.

Parallelogram tersebut juga terbahagi kepada 2 parallelogram yang berbeza ketinggiannya, sebelah atas 2.54 sentimeter lebih besar daripada yang sebelah bawah, dimana sebelah atas mempunyai kelebaran 19.05 sentimeter.

Panji-Panji lambang Negara berwarna merah dan berada didepan dan ditengah-tengah bendera.

Jari telunjuk lengan tegak berdiri untuk membantu memegang lambang bulan sabit merah, terletak pada jarak yang sama iaitu 61 sentimeter dari kiri dan kanan sebelah bendera.

Tulisan jawi berwarna kuning yang terukir pada lambang panji-panji merah itu adalah moto Negara. Secara kasar bermaksud: ‘Sentiasa Memberikan Khidmat Dengan Pertunjuk Allah’

Bendera tersebut mempunyai empat warna, merah untuk panji-panji, kuning untuk ‘trapeziums’, putih untuk ‘parallelogram’ aras atas dan hitam untuk ‘parallelogram’ aras bawah.
Peta negara Brunei

Kepimpinan negara Brunei

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN AND YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah juga Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kewangan Negara Brunei Darussalam.

Selaku Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda adalah Kuasa Memerintah Tertinggi di Negara Brunei Darussalam. Dalam menjalankan tugas-tugas Baginda, Baginda dibantu oleh Majlis-Majlis Mesyuarat berikut: Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja, Majlis Ugama Islam, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet, dan Majlis Mesyuarat Negara.


Monday, 11 March 2013

Teori Sistem Dunia : Kajian Kes di Terengganu

Teori Sistem Dunia

Kumpulan kami memilih skop dalam Terengganu sebagai kajian kes. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebagai pusat, Gong Badak sebagai separa pinggir dan Kuala Terengganu sebagai pinggir.
Berdasarkan rajah di atas, UniSZA dilihat sebagai pusat kerana UniSZA dikategorikan sebagai kawasan yang dominan kerana menjadi kawasan tumpuan dalam sosio-ekonomi bagi kawasan separa pinggir dan pinggir.

Berdasarkan teori sistem dunia, wujud kebergantungan antara satu sama lain. Kewujudan UniSZA sebagai kawasan pusat menjadi medium kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan separa pinggir iaitu Gong Badak dan sekaligus akan meningkatkan kuasa membeli (purchasing power) dalam kalangan masyarakat setempat.

Akhir sekali, kajian yang kami jalankan mengenai UniSZA, kawasan Gong Badak dan Kuala Terengganu mempunyai kaitan antara satu sama lain dalam teori kebergantungan ini. Setiap skop ini mempunyai fungsi yang tersendiri dalam membangun dan memajukan sesuatu kawasan di samping saling bergantungan antara satu sama lain.

TEORI SISTEM DUNIA (World Sistem Theory)Teori sistem dunia diasaskan oleh Immanuel Wallerstein, Wallerstein lahir pada 1930 di New York, beliau  melanjutkan pelajaran di  Universitas Columbia dan meraih gelar BS, MA and PhD. Mentor utamanya mahupun individu yanmg mejadi tokoh idaman beliau adalah C. Wright Mills. Wallerstein belajar mengenai  persoalan sensitifitas historis, soal makrostruktur, dia menolak liberalisme dan, dalam beberapa hal, Marxisme. Teori sistem dunia  adalah teori yang menjelaskan  bentuk hubungan beberapa  negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara iaitu negara sentral,core mahupun pusat, negara semi pinggiran mahupun separa pinggiran  dan negara pinggiran.

Dalam teori sistem dunia, terdapat tiga aspek yang paling penting seperti yang telah diterangkan diatas, pusat, mahupun teras adalah merujuk kepada negara-negara yang maju dan kaya dari segi pembagunan, ekonomi dan juga perindustrian. Selain daripada itu juga negara-negara yang di label pada, bahagian pusat ini juga adalah merupakan negara-negara yang merupakan negara pengeluar ekonomi yang paling dominan dan menguasai pasaran ekonomi dunia, seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China yang mana negara-negara ini memiliki kuasa besar dunia.

Seterusnya adalah separa penggiran mahupun semi penggiran, yang mana negara-negara yang tergolong dalam kumpulan ini adalah seperti negara kita sendiri yakni Malaysia, Indonesia dan kebanyakan negara-negara sekitar Asia. negara-negara separa penggiran ini merupakan negara yang sedang membangun dan mempunyai tahap pencapaian ekonomi yang agak memberangsangkan.

Manakala yang terakhir adalah negara pinggiran, yang mana negara pinggiran merupakan kumpulan negara yang miskin dan kurang maju, bahkan negara-negara seperti ini juga mempunyai taraf kehidupan yang rendah, miskin dan mundur dalam erti kata yang lain negara-negara seperti ini mempunyai taraf pencapaian ekonomi, pendidikan dan pembangunan yang sangat rendah dan kurang berkembang.


Wallerstein juga mengaitkan beberapa teori lain bagi menerangkan mengenai pembangunan sesebuah negara, iaitu Teori Kebergantungan ( Dependency Theory ). Melalui teori ini Wallerstien, menjelaskan kepada kita bagaimana ketiga-tiga bentuk negara ini saling bergantung dan mempunyai perkaitan yang rapat diantara satu sama lain seperti yang ditunjukan dalam gambar rajah dibawah :
Melalui teori ini Wallerstein, menunjukan kepada kita bagaimana negara "Core" bergantung kepada negara separa pinggiran dan bagaimana negara separa pinggiran bergantung kepada negara pinggiran, dan begitu juga sebaliknya yang mana negara pinggiran akan bergantung kepada negara separa pinggiran dan separa pinggiran akan bergantung kepada negara pusat. Konsep kebergantungan disini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis kebergantungan misalnya seperti kebergantungan berbentuk kewangan, teknologi dan juga kebergantungan sumber,  misalnya pergantungan berbentuk kewangan, yang mana negara separa pinggiran dan pinggiran akan mendapatkan bantuan dari negara pusat, contohnya apabila sesebuah negara miskin tidak mempunyai dana berbentuk kewangan dan amat memerlukan bantuan berbentuk kewangan, oleh yang demikian negara miskin mahupun  pinggiran, haruslah meminta bantuan daripada negara pusat oleh itu disini kita dapat melihat bagaimana konsep kebergantungan yang pertama berlaku, akan tetapi konsep kebergantungan disini bukan hanya melibatkan negara pinggiran sahaja hal ini kerana negara pusat juga bergantung kepada negara miskin misalnya negara pusat mahupun negara kaya mempunyai wang akan tetapi negara kaya kekurangan sumber dari aspek seperti minyak kelapa sawit, oleh yang demikian negara kaya perlu mendapatkan bantuan dan dana daripada negara miskin yang mempunyai sumber akan tetapi tidak mempunyai wang. misalnya seperti Malaysia dan Amerika Syarikat yang mana Malaysia memerlukan teknologi manakala Amerika Syarikat memerlukan minyak kelapa sawit, akan tetapi konsep kebergantungan ini juga kadang-kadang akan mewujudkan penindasan oleh negara-negara kaya kepada negara-negara miskin.

Monday, 4 March 2013

Konsep Pembangunan

Menurut Para Sarjana Sains Sosial dan Kemanusiaan, pembangunan adalah sebahagian daripada proses perubahan sosial yang lebih menyeluruh sifatnya. Pembangunan itu pula dibahagikan oleh kepada dua kategori iaitu pertama, pembangunan yang dirancang, dan kedua pembangunan yang tidak dirancang. 

         Ternyata hampir keseluruhan tumpuan dunia selama ini adalah terhadap pembangunan yang dirancang. Pembangunan berbentuk ini melibatkan usaha sedar manusia merancang perubahan dalam hidup mereka. Tindakan ini sering diungkapkan sebagai social engineering iaitu yang melibatkan banyak pihak untuk menjayakannya. Dalam konteks sebuah masyarakat, tindakan merancang pembangunan menjadi tanggungjawab semua rakyat, iaitu masing - masing mempunyai bentuk sumbangan yang tertentu. Ahli politik, anggota profesional, para akademik, saudagar dan pemodal, pakar teknologi, petani, kelas pekerja dan pelbagai golongan lain semuanya perlu bertindak secara kolektif dalam memupuk proses pembangunan berbentuk ini.

        Konsep pembangunan masih kurang jelas dan sering digunakan dalam penulisan sekarang ini, namun dipandang sebagai kebolehan pembuat keputusan untuk membentuk dan membentuk semula keseluruhan alam sekitar ( politik, sosial, ekonomi, pentadbiran, pendidikan dan lain-lain) menerusi mobilisasi sumber-sumber kebangsaan dan dipimpin oleh ideologi yang sangat mereka percayai. Walaupun pembangunan mempunyai makna yang berbeza-beza di antara satu sama lain, namun satu makna yang diterima umum ialah perubahan. 

     Menurut perspektif Islam, pembangunan bermaksud keupayaan untuk mewujudkan ciri-ciri keislaman dalam diri individu, keluarga, sosial dan kehidupan umat dan juga pengurusan sesebuah negara. Semakin dekat sesebuah negara itu dengan Islam semakin majulah negara tersebut dan begitulah yang berlaku sebaliknya. Pembangunan juga bermaksud pengucapan dinamisme budaya yang dinyatakan oleh keinginan umat Islam untuk berada dalam keadaan Islam.

       Pembangunan kadangkala digunakan dalam pengertian yang sempit hanya sebagai industralisasi atau pemodenan. Pembangunan mungkin dikatakan sebagai satu daripada unsur yang dikenali sebagai kemodenan, sintesis di antara idea pembangunan dan tradisi dalam persektif sejarahnya.Rujukan :

Shamsul Amri Baharuddin. 1990. Masyarakat Malaysia Yang Membangun.  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .

Mahayudin Haji Yahaya. 1986. Islam dan Pembangunan Negara. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.